Fjoer Fûgel - Makkum


Roeiteam Fjoer Fûgel, Makkum

06 40436827

 

Sloepen 'Fjoer Fûgel' en 'IIs Fûgel'